Narystė

1. Asociacijos nariais gali tapti juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kurių vykdoma veikla susijusi su žemėtvarka, geodezija, kartografija, statyba ir statinių projektavimu, nekilnojamojo turto vertinimu, nekilnojamojo turto kadastru, teritorijų planavimu, geoinfromatika, ir pripažįstantys šiuos įstatus, raštu pareiškę norą būti Asociacijos nariu. Juridiniam asmeniui Asociacijoje atstovauja vienas asmuo.

2. Asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, Asociacijos tarybai pateikia nustatytos formos rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Prašyme nurodomi asmens duomenys (fiziniams asmenims: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimas; juridiniams asmenims: pavadinimas, įmonės kodas, teisinė forma, buveinės adresas), kontaktinė informacija ir duomenys apie veiklos pobūdį.

3. Asociacijos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys Asociaciją materialiai ir dalyvaujantys jos veikloje.

4. Asociacijos nariai-rėmėjai į Asociaciją priimami tarybos sprendimu, paprasta balsų dauguma, pateikus raštišką prašymą. Tarybai priėmus teigiamą sprendimą, išduodamas nario-rėmėjo pažymėjimas.

5. Asociacijos garbės nariais gali tapti Asociacijai ir profesijai nusipelnę fiziniai asmenys. Asociacijos garbės narių kandidatūras tvirtina Taryba bet kurio Asociacijos nario teikimu. Asociacijos garbės nario statusą tvirtina Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos garbės narys nario mokesčio nemoka. Asociacijos garbės narys tuo pačiu metu gali būti ir Asociacijos tikruoju nariu ir turėti visas šių įstatų 6 punkte apibrėžtas teises.

6. Asociacijos narys turi teisę:
• dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių susirinkime;
• naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
• naudotis Asociacijos nario vardu, dirbant bet kurioje iš išvardintų veiklos sričių;
• rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
• susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
• gauti mokslinę bei metodinę informaciją profesiniais klausimais, jei tokia disponuoja Asociacija;
• siūlyti diegti savo programas bei projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus ir uždavinius;
• Asociacijos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;
• dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
• reikalauti Asociacijos finansinės ir ekonominės veiklos patikrinimo;
• apskųsti tarybos sprendimus visuotiniam narių susirinkimui;
• inicijuoti nario pašalinimo, nario sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą;
• ginčyti teisme Asociacijos organų nutarimus;
• savo noru išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

7. Asociacijos narys privalo:
• laikytis šių įstatų;
• laikytis priimtų profesinės etikos normų;
• vykdyti Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
• už einamuosius metus iki einamųjų metų kovo 15 dienos sumokėti nario mokesčius, kurių dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;
• neplatinti konfidencialios Asociacijos informacijos;
• teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams įgyvendinti;
• tobulinti profesinę kvalifikaciją.

8. Asociacijos narių-rėmėjų ir Asociacijos garbės narių teisės:
• patariamojo balso teise dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
• dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
• gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais.

9. Narystės pasibaigimas:
• narystė pasibaigia nariui savanoriškai pateikus raštišką prašymą Asociacijos tarybai dėl išstojimo. Šiuo atveju narystė pasibaigia nuo tarybos sprendimo dėl prašymo išstoti iš Asociacijos patvirtinimo datos;
• narystė pasibaigia nustatytais terminais nariui nesumokėjus nario mokesčio ir tarybai atitinkamai paprasta balsų dauguma priėmus sprendimą dėl narystės pasibaigimo dėl nario mokesčio nesumokėjimo. Taryba turi teisę iki dviejų metų atidėti sprendimą dėl narystės pasibaigimo dėl laiku nesumokėtų nario mokesčių. Asociacijos narys, laiku nesumokėjęs nario mokesčio, iki tarybos sprendimo priėmimo dėl narystės pasibaigimo praranda visas teises, nustatytas šių įstatų 4 punkte;
• narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Asociacijos įstatų pažeidimus. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima taryba 2/3 posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma. Spręsdama klausimą dėl nario pašalinimo taryba privalo jį kviesti į savo posėdį. Nariui be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant. Pašalintas narys turi teisę paduoti apeliaciją visuotiniam narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą;
• narystė pasibaigia nariui mirus;
• juridinio asmens narystė pasibaigia jį likvidavus arba reorganizavus.