Įstatai 2005

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2005 m. rugsėjo 1 d.
Kodas 191869974

Patvirtinti visuotiniame narių susirinkime
2005 m. gegužės 21 d.
LIETUVOS MATININKŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI

1.  Bendroji dalis
1.1.  Lietuvos matininkų asociacija (toliau vadinama “Asociacija”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti asmenis, pritariančius Asociacijos tikslams ir pripažįstančius jos įstatus.
1.2.  Lietuvos matininkų asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.3.  Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4.  Asociacijos būstinė yra S.Konarskio g. 28A, Vilniuje.
1.5.  Asociacija už savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims atsako tik savo turtu.
1.6.  Asociacija neatsako už savo narių įsipareigojimus tretiesiems asmenims.
1.8. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.9. Asociacijos veiklos terminas- neribotas.
1.10.Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

2.  ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.  Asociacijos veiklos tikslai:
• koordinuoti profesinę matininkų veiklą;
• rūpintis matininko profesijos specialistų ruošimu;
• kaupti ir teikti mokslinę ir metodinę informaciją matininko profesinės veiklos klausimais;
• organizuoti informacinės, metodinės, apžvalginės ir kitos literatūros leidybą.
2.2.  Asociacijos uždaviniai:
• analizuoti kitų šalių matininkų profesinės veiklos patirtį, panaudojant ją Lietuvos Respublikos matininkų profesinėje veikloje;
• organizuoti matininkų apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus;
• bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis norminių aktų, liečiančių matininkų profesinę veiklą, rengimo srityje;
• rinkti, kaupti bei savo nariams ir dalyviams teikti mokslinę ir metodinę informaciją, susijusia su matininko profesine veikla;
• plėtoti ryšius su Lietuvos Respublikos asociacijomis ir kitomis organizacijomis;
• plėtoti ryšius su kitų šalių bei tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, dalyvauti jų veikloje.
2.3.  Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija vykdo šią veiklą:
• knygų leidyba (22.11)
• laikraščių leidyba (22.12)
• Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13)
• Kita leidyba (22.15)
• Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (52.12)
• Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47)
• Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (52.63)
• Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas (70.11)
• Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (70.12)
• Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (70.20)
• Nekilnojamojo turto tvarkyba  už atlygį arba pagal sutartį (70.32)
• Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma (71.33)
• Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma (71.34)
• Techninės įrangos naudojimo konsultacijos (72.10)
• Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas (72.20)
• Duomenų apdorojimas (72.30)
• Veikla, susijusi su duomenų bazėmis (72.40)
• Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje (73.10)
• Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (74.11.30)
• Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13)
• Konsultacinė verslo ir valdymo veikla (74.14)
• Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (74.20)
• Techninis tikrinimas ir analizė (74.30)
• Reklama (74.40)
• Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74. 47)
• Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42)
• Profesinių organizacijų veikla (91.12)
• Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla (92.72)

3.  ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems šiuose Įstatuose.
3.2.Be kitų teisės aktuose nustatytų teisių, Asociacija turi teisę:
• įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;
• sudaryti sandorius Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui;
• turėti savo antspaudą ir simboliką, keisti ir naudoti juos savo nuožiūra;
• nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus;
• pirkti ar kitokiais įstatymų leidžiamais būdais įsigyti turtą, taip pat jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti nuosavybės ar patikėjimo teise;
• turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose valstybėse įregistruotose kredito įstaigose;
• steigti struktūrinius padalinius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apibrėžti jų statusą ir veiklą; steigti kitus juridinius asmenis ar būti kitų juridinių asmenų dalyve;
• nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus;
• steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
• skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui ir kitiems visuomenei naudingiems tikslams;
• nustatyta tvarka ir sąlygomis skolinti ir skolintis pinigų.
• suteikti Asociacijos nariams profesinius vardus.

4.  ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.  Asociaciją sudaro jos nariai.
4.2.  Nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, vykdantys žemėtvarkos, geodezijos, statybos, nekilnojamojo turto vertinimo, nekilnojamojo turto kadastro darbus arba užsiimantys veikla, susijusia su šiais darbais, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys Asociacijos veikloje.
4.3.  Nauji nariai į Asociaciją priimami tarybos sprendimu.
4.4.  Asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, Asociacijos tarybai pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodomi asmens duomenys, išsilavinimas, kontaktinė informacija ir duomenys, patvirtinantys atitikimą 4.2 punkto reikalavimams.
4.5.  Asmuo tampa Asociacijos nariu, jei jo kandidatūrą taryba patvirtina paprasta balsų dauguma.
4.6.  Asociacijos narių sąrašą tvarko taryba. Su Asociacijos narių sąrašu turi teisė susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
4.7.  Asociacijos narys turi teisę:
• dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių susirinkime;
• naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
• naudotis Asociacijos nario vardu, dirbant bet kurioje iš 4.2 punkte išvardintų veiklos sričių;
• rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
• susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
• gauti mokslinę bei metodinę informaciją profesiniais klausimais, jei tokia disponuoja Asociacija;
• siūlyti diegti savo programas bei projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus ir uždavinius;
• Asociacijos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;
• dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
• reikalauti Asociacijos finansinės ir ekonominės veiklos patikrinimo;
• apskųsti tarybos sprendimus visuotiniam narių susirinkimui;
• inicijuoti nario pašalinimo, nario sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą;
• ginčyti teisme Asociacijos organų nutarimus;
• savo noru išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
4.8.  Asociacijos narys privalo:
• laikytis šių įstatų;
• laikytis priimtų profesinės etikos normų;
• vykdyti Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
• už einamuosius metus laiku mokėti nario mokesčius, kurių dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;
• neplatinti konfidencialios Asociacijos informacijos;
• teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams įgyvendinti;
• tobulinti profesinę kvalifikaciją.
4.9.  Asociacijos rėmėjais gali būti fiziniai asmenys ir nevalstybinės organizacijos, remiančios Asociaciją materialiai ir dalyvaujančios jos veikloje.
4.10.  Asociacijos rėmėjai į Asociaciją priimami tarybos sprendimu, paprasta balsų dauguma, pateikus raštišką prašymą. Tarybai priėmus teigiamą sprendimą, išduodamas rėmėjo pažymėjimas.
4.11.  Asociacijos rėmėjų teisės:
• patariamojo balso teise dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
• dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
• gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais.
4.12.  Narystės nutraukimas:
• savanoriškas išstojimas realizuojamas pateikus tarybai raštišką prašymą dėl išstojimo. Sprendimus dėl nario išstojimo iš Asociacijos priima taryba. Apie nario savanorišką išstojimą iš Asociacijos informuojami kiti jos nariai;
• narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Asociacijos įstatų pažeidimus. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima taryba 2/3 posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma. Spręsdama klausimą dėl nario pašalinimo taryba privalo jį kviesti į savo posėdį. Nariui be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant. Pašalintas narys turi teisę paduoti apeliaciją visuotiniam narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą;
• narystė nutrūksta nariui mirus.

5.  ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1.  Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, taryba (kolegialus valdymo organas), prezidentas (vienasmenis valdymo organas) ir revizijos komisija (kolegialus priežiūros organas).
5.2.  Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias Asociacijos organas. Jame turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Rėmėjai, Asociacijos darbuotojai, dirbantys Asociacijoje pagal darbo sutartis, bet nesantys Asociacijos nariais, turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise.
5.3.  Visuotinis narių susirinkimas:
• keičia Asociacijos įstatus;
• renka Asociacijos prezidentą ir jį atšaukia;
• renka ir atšaukia du viceprezidentus ir kitus tarybos narius bei revizijos komisiją;
• nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
• tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
• priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
• tvirtina Asociacijos prezidento, tarybos bei revizijos komisijos ataskaitas bei Asociacijos veiklos ataskaitą;
• nagrinėja apeliacijas dėl pašalinimo iš narių;
• nustato Asociacijos prezidento, viceprezidentų, tarybos bei revizijos komisijos apmokėjimą už darbą;
• nustato Asociacijos profesinės, ekonominės ir finansinės veiklos pagrindines kryptis.
5.6.  Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.
5.7.  Visuotinius narių susirinkimus organizuoja taryba, apie jų laiką, vietą, darbotvarkę iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki susirinkimo, pranešdama kiekvienam Asociacijos nariui raštu registruotu laišku arba telekomunikacijos galiniais įrenginiai ir/arba paskelbia Asociacijos interneto tinklalapyje.
5.8.  Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas prezidento, tarybos arba revizijos komisijos iniciatyva, arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
5.9.  Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai pateikia tarybai pareiškimą , kuriame nurodoma visuotinio narių susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo vietos ir laiko. Taryba per 30 dienų turi sušaukti visuotinį narių susirinkimą arba per 10 dienų pateikti visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriams priežastis, dėl kurių visuotinio narių susirinkimo sušaukti nėra galimybės.
5.10.  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis galioja viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, turi būti sušauktas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nekeičiant darbotvarkės, nepaisant to kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Pakartotinas susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip 30 dienų nuo neįvykusio susirinkimo.
5.11.  Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami. Asociacijos narys gali raštu įgalioti kitą narį atstovauti jį visais darbotvarkės klausimais ir už jį balsuoti, priimant nutarimus.
5.12.  Visuotinis narių susirinkimas priima nutarimus paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau narių balsų negu prieš. Nutarimai dėl įstatų pakeitimų ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
5.13.  Susirinkime negali būti priimti sprendimai darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai dalyvauja visi balsavimo teisę turintys nariai.
5.14.  Nutarimai priimami slaptu arba atviru balsavimu. Balsavimo formą nustato visuotinis narių susirinkimas tvirtindamas susirinkimo darbotvarkę.
5.15.  Nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jeigu kitaip nenustato visuotinis narių susirinkimas.
5.16.  Susirinkimo metu turi būti rašomas protokolas. Protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Susirinkimo dienos. Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susirinkimo dienos raštu pareikšti pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ar protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridedama:
dalyvavusių Susirinkime narių sąrašas;
įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;
dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą;
pastabos dėl protokolo ir pasirašiusių asmenų išvada dėl pastabų (jeigu tokios buvo).
5.17.  Asociacijos taryba – kolegialus Asociacijos valdymo organas. Tarybai vadovauja Asociacijos prezidentas, kuris yra ir tarybos pirmininkas.
5.18.  Asociacijos taryba :
• organizuoja ir šaukia visuotinius Asociacijos narių susirinkimus;
• priima sprendimus dėl disponavimo Asociacijos turtu;
• tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;
• nustato sutarčių sudarymo tvarką;
• tvirtina Asociacijos personalo etatus ir darbo užmokesčio fondą;
• nustato personalo atlyginimus ir jų mokėjimo tvarką;
• organizuoja Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
• iš savo narių renka atsakingus už atskiras Asociacijos veiklos sritis;
• priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes ir nutraukti jų veiklą;
• priima sprendimus dėl ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, įkeitimo ar hipotekos, įsigijimo;
• priima sprendimus dėl narių priėmimo į Asociaciją;
• priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;
• rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui metinę Asociacijos veiklos ataskaitą;
• tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą teikimo Asociacijos nariams tvarką.
5.19.  Taryba kiekvienais metais iki eilinio visuotinio Asociacijos narių susirinkimo privalo parengti ir pateikti visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui metinę Asociacijos veiklos ataskaitą. Taryba taip pat privalo pateikti Asociacijos veiklos ataskaitą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
5.20.  Tarybą renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui tarp visuotinių Asociacijos susirinkimų. Tarybą sudaro 10 (dešimt) narių: prezidentas, du viceprezidentai ir 7 (septyni) tarybos nariai. Tarybos nariu gali būti išrinktas bet kuris Asociacijos narys.
5.21.  Tarybos posėdžius organizuoja Asociacijos prezidentas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Tarybos posėdžiams pirmininkauja tarybos pirmininkas arba jo pavedimu bet kuris kitas tarybos narys.
5.22.  Taryba gali priimti sprendimus kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Sprendimus taryba priima slaptu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Sprendimai dėl pašalinimo iš Asociacijos narių priimami ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.
5.23.  Asociacijos prezidentas yra tarybos narys. Asociacijos prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trejiems) metams. Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikui, jei jo veikla prieštarauja veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl prezidento atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
5.24. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.
Prezidentas:
• veikia Asociacijos vardu ir ją atstovauja santykiuose su valstybinėmis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
• disponuoja Asociacijos piniginiais ir apyvartiniais fondais, atidaro sąskaitas bankuose;
• Asociacijos vardu pasirašo sutartis;
• priima į darbą ir atleidžia personalą;
• duoda nurodymus bei privalomo pobūdžio įsakymus  personalo darbuotojams;
• tvarko Asociacijos ilgalaikį turtą;
• teikia duomenis ir informaciją Juridinių asmenų registrui;
• įgyvendina tarybos ir visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
5.25.  Asociacijos viceprezidentai yra tarybos nariai. Asociacijos viceprezidentus renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas 3 (trims) metams. Viceprezidentai gali būti atšaukti nepasibaigus įgaliojimų laikotarpiui, jei jų veikla prieštarauja veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams.
5.26.  Asociacijos viceprezidentai, prezidento pavedimu (tik įgaliojus prezidentui) ir pritarus tarybai, atlieka Asociacijos prezidentui priskirtas funkcijas.
5.27.  Asociacijos prezidentui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą Asociacijoje, šios veiklos sustabdymo laikotarpiui arba iki visuotinio susirinkimo sprendimų priėmimo, tarybos sprendimu Asociacijos prezidentą pavaduoja vienas iš Asociacijos viceprezidentų. Asociacijos prezidentui sustabdžius savo veiklą Asociacijoje ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo pareigų artimiausiame eiliniame visuotiniame narių susirinkime renkamas naujas Asociacijos prezidentas.

6.  ASOCIACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA

6.1.  Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui.
6.2.  Tarybos nariai ir darbuotojai negali būti renkami revizoriais.
6.3.  Revizijos komisijai vadovauja Revizijos komisijos pirmininkas, kurį iš savo narių renka Revizijos komisija paprasta balsų dauguma. Revizijos komisijos posėdžiai yra teisėti jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) revizijos komisijos nariai. Revizijos komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas.
6.4.  Revizijos komisijai pareikalavus jai turi būti pateikti duomenys apie Asociacijos finansinę veiklą.
6.5.  Atskaitas apie patikrinimų rezultatus revizorius pateikia tarybai ir, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
6.6.  Visuotiniam narių susirinkimui nutarus, revizijos komisija gali būti perrinkta nepasibaigus jos įgaliojimų laikui.

7.  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA IR PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

7.1.Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius ar kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako prezidentas.
7.2.Asociacijos narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir kita informacija apie Asociacijos veiklą.
7.3.Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, finansinės atskaitomybės ataskaitų, visuotinio narių susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.
7.4.Asociacijos narys, pateikęs prezidentui nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais, kuriuose yra komercinės ar gamybinės paslapties. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti įformintas raštu. Kilusius ginčus tarp narių ir Asociacijos prezidento sprendžia taryba.
7.5. Asociacijos buveinėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Nariams pateikiamame sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Asociacijos turimus duomenis narių vardai, pavardės, narių įmokėti mokesčiai, narių adresai korespondencijai.
Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka Asociacijos vieša informacija skelbiama dienraštyje  “Lietuvos rytas” ir Asociacijos interneto tinklalapyje.

8.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes.
8.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima taryba.
8.3. Asociacijos filialai ir atstovybės veikia pagal tarybos patvirtintus filialų ir atstovybių nuostatus.
8.2. Filialai ir atstovybės yra steigiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.  LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA

9.1.Asociacija savo nuosavybėje gali turėti įvairų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tikslinės paskirties bei grynųjų pinigų fondus, vertybinius popierius ir kitą turtą, kurio reikia Asociacijos veiklai materialiai aprūpinti ir jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
9.2.Asociacija nuosavybės teise valdo lėšas bei kitą turtą, kuriuos jai perdavė fiziniai bei juridiniai asmenys ir kuriuos ji įsigijo remdamasi galiojančiais įstatymais bei vykdydama savo veiklą.
9.3.Asociacijos pinigines lėšas sudaro:
• narių ir dalyvių stojimo ir nario mokesčiai;
• lėšos gautos kaip parama, paaukotos, padovanotos lėšos;
• rėmėjų savanoriški įnašai ir kitos įmokos;
• nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
• kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
• skolinto kapitalo lėšos;
• kitos teisėtai gautos lėšos.

10.  ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
Lietuvos matininkų asociacijos prezidentas
Vaidotas Sankalas